Skúsenosti s DRG v zahraničí

Zavádzanie DRG je náročný a zložitý proces, aj okolité krajiny ho prebrali od iných.

Často diskutovanou témou v zdravotníckej verejnosti je v poslednom období problematika zavedenia DRG systému ako spravodlivejšieho a transparentného úhradového mechanizmu za poskytnutú lôžkovú zdravotnú starostlivosť.

DRG-systém

DRG systém je tzv. casemixový klasifikačný systém (casemix = zmes prípadov), v ktorom sa ukončené hospitalizácie zaraďujú do skupín nazývaných DRG. Inými slovami, ide o ekonomicko-medicínsky klasifikačný systém. Spoločné vlastnosti jednotlivých hospitalizácií sa posudzujú na základe diagnóz, výkonov a aj niektorých ďalších parametrov, ktoré môžu mať vplyv na celkovú nákladovosť liečby. Napríklad u detí do jedného roku - hmotnosť pri prijatí a vek pacienta. Vývoj DRG systému znamená vždy tvorbu modelov, ich porovnávanie a hľadanie najvhodnejšieho.

Cieľom DRG systému už pri jeho prvotnej tvorbe v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (1967 - Yalská univerzita, USA) bolo a aj v súčasnosti je dosiahnuť využitím systému casemixov kontrolu nemocničných služieb pri zameraní na konečný produkt nemocnice. To umožňuje zaoberať sa následne efektívnosťou produkcie zdravotníckych služieb a efektívnosťou využívania zdrojov.

Ako rýchlo je možné DRG systém zaviesť? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá a závisí od viacerých faktorov, ako je napr. náročnosť samotného systému, ktorý sa implementuje, pripravenosť prostredia (posúdenie východiskovej situácie), rozsah zavedenia, ale aj požadovaná kvalita výstupu.

Uvádzame v stručnosti niektoré informácie o zavádzaní DRG systému v okolitých krajinách, ktoré nevyvíjali svoj vlastný systém, ale išli obdobnou cestou ako Slovensko, čiže preberaním základného systému z inej krajiny.

Maďarsko

(HCFA-DRG, príprava zavedenia 7 rokov). V Maďarsku sa začali úvahy o DRG a výbere vhodného medzinárodného DRG v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1987 sa v nemocniciach uskutočnili prvé testovania. Systém DRG uviedli celoplošne do praxe od 1. januára 1994.

Poľsko

(HRG-DRG, 2,5 roka bez zmien používaných katalógov). Poľský DRG systém vychádza z britského DRG systému. Pripravovaný bol v rokoch 2006 a 2007,zavedený do prevádzky od 1. júla 2008.

Česko

(IR-DRG, 5 rokov do čiastočného spustenia úhrad, dodnes nepokrytá celá akútna zdravotná starostlivosť). Český DRG systém vychádza z amerického DRG systému a bol pripravovaný od roku 2003. V roku 2008 sa prvýkrát použil na stanovenie úhrad systém tzv. DRG-alfa, ktorý bol v roku 2009 rozšírený a podľa neho sa hradilo 40 až 60 percent hospitalizačnej zdravotnej starostlivosti. Stav v roku 2012 v Českej republike je taký, že pomocou prípadového paušálu sa financuje v priemere 75 percent akútnej hospitalizačnej starostlivosti.

Nemecko

(AR-DRG, proces zavedenia trval 5 rokov). Legislatívne rozhodnutie o zavedení DRG systému v Nemecku ako úhradového mechanizmu bolo zakotvené v zákone v roku 1999. Dovtedy používaný katalóg výkonov bol v roku 2000 výrazne doplnený a od roku 2001 sa zbierali údaje o výkonoch nemocníc v detailnejšej štruktúre. V roku 2003 sa začalo s postupným zavádzaním DRG systému na dobrovoľnej báze. Skutočný začiatok tzv. konvergenčnej fázy bol potvrdený až od 1. januára 2005. V rokoch 2005 a 2007 bol systém ešte raz kompletne prepracovaný.

Švajčiarsko

(G-DRG, čas od podpisu zmluvy po zavedenie ako úhradový systém takmer 6 rokov). Švajčiarsko prebralo nemecký systém G-DRG. Od podpisu zmluvy na jar v roku 2006 vyvinula spoločnosť Die SwissDRG AG tri uvádzacie verzie. Štvrtá verzia, vyvinutá v roku 2011 na základe zoznamov upravených podľa potrieb, ktoré sa v priebehu vývoja ukázali, sa zaviedla do praxe od 1. januára 2012 ako zúčtovacia verzia.

V Slovenskej republike sa takisto ako vo Švajčiarsku bude implementovať systém vychádzajúci z G-DRG systému. Očakávania, že DRG systém bude zavedený do reálnej praxe od 1. januára 2013 na úrovni zberu dát a v roku 2014 už bude aj celoplošne nasadeným nástrojom na úhradu, sa ukázali ako nereálne.

Implementácia DRG je taká závažná problematika, že by nemala byť predmetom politických debát, ale témou motivujúcou špecialistov zapojiť sa do procesu zavádzania DRG na Slovensku.

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU,
riaditeľ Centra pre klasifikačný systém

 

Zdroj: Zdravotnícke noviny č. 44/2012, str. 8 (06.12.2012)